Centrum ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

obchodnej spoločnosti MARKLINE, spol. s r.o., so sídlom Okružná 3, 821 04 Bratislava, SR, zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 29120/B, IČO: 35860693 („Spoločnosť“)

SpoločnosťMARKLINE, spol. s r.o.je výlučným prevádzkovateľom internetového portálu www.rabacca.com(„ Portál“).

Portál je internetovou platformou, v rámci ktorej sa generuje dopyt a ponuka ohľadne rôznych služieb v domácnosti (napr. upratovanie, čistenie, atp.) - vždy podľa aktuálnej ponuky Portálu („Služby“). Ide o internetový priestor, kde sa spájajú zákazníci - klienti s nezávislými poskytovateľmi Služieb (samotný Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne definované Služby pre zákazníkov ani neinkasuje žiadnu odmenu za poskytované Služby) .

S aktívnym používaním Portálu je verejnosť konfrontovaná s poskytnutím osobných údajov fyzických osôb a v tejto súvislosti predkladáme základné informácie a poučenie pre používateľov Portálu o spracovaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Spoločnosť je v zmysle platných predpisov Prevádzkovateľom(správcom) získavaných osobných údajov fyzických osôb – používateľov Portálu („Používateľ Portálu“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje Prevádzkovateľ získava, ako s nimi zaobchádza, z akých zdrojov ich získava, na aké účely ich využíva, akú dlhú dobu, komu ich môže poskytnúť, ako dlho ich uchováva a aké sú individuálne práva Používateľa Portálu v oblasti ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ získava a spracováva základné identifikačné údaje, informácie o veku, kontaktné údaje, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o bankovom platobnom mieste (č. účtu), údaje o dôveryhodnosti alebo spoľahlivosti z hľadiska bezúhonnosti Používateľa Portálu.

Prevádzkovateľ tiež získava záznamy zo vzájomnej komunikácie (telefonickej aj písomnej vrátane sms formy a e-mailovej formy). Ak to nastavením určitých e- aplikácií alebo internetového prehliadača Používateľa Portálu umožnia, je možné získavať a spracovávať aj ďalšie údaje.

Poskytnutie osobných údajov je, rovnako ako používanie Portálu dobrovoľné. Niektoré údaje sú nevyhnutné na splnenie zákonných povinností pri uzatvorení zmluvného vzťahu, ktorý vzniká pri používaní Portálu, a bez ktorých Prevádzkovateľ nedokáže poskytnúť požadovanú Službu ponúkanú prostredníctvom Portálu.

Používateľ Portálu je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná výlučne poskytujúca Používateľ Portálu.

Osobné údaje Používateľa Portálu sa spracúvajú v elektronickej podobe.

Prevádzkovateľ spracováva údaje, ktoré mu poskytne konkrétna fyzická osoba v súvislosti s používaním alebo využívaním Portálu, údaje z dostupných verejných registrov, údaje z databáz na posúdenie dôveryhodnosti z hľadiska eventuálnej zadĺženosti, atp.

Na základe osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia určitých aplikácií Prevádzkovateľ môže spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov spokojnosti a používateľských testovaní.

Spoločnosť spracováva osobné údaje bez súhlasu Používateľ Portálu na splnenie povinností, ktoré jej ukladá zákon (napr. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) , na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a predchádzania podvodom, na analýzy a vyhodnocovanie možných rizík a na priamy marketing vlastných Služieb (produktov). So súhlasom Používateľa Portálu Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na marketingové účely nad rámec oprávneného záujmu, teda zahŕňajúce profilovanie, ponuku Služieb (produktov)a služieb partnerov Spoločnosti.

Účel spracovania osobných údajov Používateľov Portálu je vymedzený rozsahom, v akom sú nimi poskytované v súvislosti s ponukou vykonávať Služby a na druhej strane dopytom rezervovať si na určitý termín a čas vykonanie Služieb prostredníctvom Portálu. Táto sprostredkovateľská funkcia Portálu generuje vznik zmluvných vzťahov, jednak s dobrovoľnými registrovanými poskytovateľmi Služieb a jednak so zákazníkmi – klientmi ako užívateľovi služieb.

Ak Používateľ Portálu neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť relevantné zmluvné vzťahy, ktoré umožnia na jednej strane ponuku – resp. poskytnutie Služby a na druhej stane čerpanie - využitie Služieb ponúkaných prostredníctvom Portálu. Osobné údaje dotknutej osoby sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre používanie a využívanie Služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu.

Používateľ Portálu je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov ako súčasť zmluvnej dokumentácie a vždy, keď Prevádzkovateľovi poskytuje niektoré doplnkové alebo zmenené osobné údaje. Toto Poučenie pre Používateľov Portálu je verejne prístupné na internetových stránkach Portálu: www.rabacca.com.

Účel a doba spracovania osobných údajov

(i) plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie Služieb:

a/ po dobu rokovaní (resp. procesu) o uzavretí zmluvných vzťahov za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

b/ zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných Služieb verejnosti v nadväznosti na vytvorenú rezerváciu, ako aj v rámci hodnotenia spokojnosti, sa môžu prenášať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa tretej osobe – sprostredkovateľovi, ktorý spracúva a osobné údaje Používateľov Portálu na základe zmluvy a poverenia od Prevádzkovateľa a je zaviazaná na rovnakú mieru ochrany osobných údajov ako samotný Prevádzkovateľ. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

c/ marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

(ii) dodržanie právneho záväzku alebo za účelom plnenia zákonnej povinnosti (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti orgánom verejnej štátnej správy, polícii, súdom, a pod.) ;

a/ daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu; za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v platnom znení budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi Používateľom Portálu a Prevádzkovateľom a správcom osobných údajov;

b/ plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti orgánom verejnej štátnej správy/samosprávy, správnym orgánom, polícii, súdom, atp. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje Používateľa Portálu, údaje o Službe a údaje z komunikácie medzi Prevádzkovateľom a Používateľmi Portálu po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie za dodané Služby.

(iii) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

a/ účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie za dodané Služby;

b/ oprávneným záujmom Prevádzkovateľa ako obchodnej spoločnosti je zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk)v súlade s bodom 47 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu na Používateľa Portálu v súvislosti s využitím sprostredkovania Služieb prostredníctvom Portálu.

(iv) marketingové a obchodné ponuky Služieb Prevádzkovateľa;

a/ plošné zasielanie obchodných ponúk na Služby: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov; doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

b/ individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k Používateľovi Portálu. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

c/ zasielanie obchodných informácii tretími osobami (ďalšími správcami), ktorým boli osobné údaje Používateľov Portálu odovzdané na základe udeleného súhlasu Používateľa Portálu. (Tu je potrebný výslovný súhlas Používateľa Portálu);

d/ zasielanie dotazníkov - overené Používateľmi Portálu: za účelom skvalitnenia poskytovaných Služieb verejnosti. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov môže prenášať osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa tretej osobe (ďalšiemu správcovi), výlučne na základe zmluvy a zmluvného poverenia. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je potrebný výslovný súhlas Používateľa Portálu);

(v). cookies (krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača) .

V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas) .

Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnemu Používateľovi Portálu, s čím však tento musí vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies tretím osobám (spracovateľom)iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača, viď návod na adrese: www.rabacca.com.

Po uplynutí lehôt vyššie uvedených Spoločnosť ako Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Spracovávané osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou, ktorú Prevádzkovateľ zabezpečuje pomocou moderných elektronických technologických zariadení vybavených nastavenými bezpečnostnými mechanizmami a procesovaním spracovávaných údajov. Tým je zabezpečená ochrana spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi Používateľov Portálu prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ môže postúpiť osobné údaje Používateľov Portálu (bez ich súhlasu)orgánom kontroly a dohľadu ako aj ďalším orgánom verejnej štátnej správy (ak je táto povinnosť stanovená zákonom alebo v odôvodnených prípadoch), ďalej ak je to nevyhnutné na ochranu práv Prevádzkovateľa alebo na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa aj ďalším tretím osobám - v postavení sprostredkovateľa (advokátom, notárom, účtovnému a daňovému poradcovi, súdom, vyšetrovacím orgánom, atp.), pričom tieto tretia osoby sú zo zákona alebo zo zmluvného poverenia povinné poskytnúť rovnaký stupeň ochrany osobných údajov Používateľov Portálu ako Prevádzkovateľ.

Osobné údaje Používateľov Portálu možno postúpiť dodávateľským subjektom zabezpečujúcim pre Prevádzkovateľa služby, ako sú rozosielanie pošty, marketingová komunikácia, dokončenie rezervačného (objednávkového) procesu, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti Používateľov Portálu, služby zákazníckej – klientskej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového Požívateľa Portálu.

Presný zoznam sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým je možné postúpiť osobné údaje Používateľov Portálu nájdete na webových stránkach Prevádzkovateľa: www.rabacca.com. So súhlasom Používateľov Portálu možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším ak uvedeným osobám.

Práva Používateľa Portálu súvisiace so spracovaním jeho osobných údajov

V súlade s platnou legislatívou môže Používateľ Portálu uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, ktorými sú právo:

a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom;

b) na opravu poskytnutých osobných údajov;

c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov;

d) na obmedzenie spracovania osobných údajov;

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

f) na prenos osobných údajov na iného správcu;

g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

h) právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;

i) právo písomne požiadať o vymazanie osobných údajov z informačných systémov Prevádzkovateľa (s výnimkou prípadov ak sú tieto nutné pre ich ďalšie spracovanie za účelom splnenia právnych povinností Prevádzkovateľa alebo vtedy, kedy sú potrebné k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol naďalej poskytovať Služby) .

V prípadoch, kedy Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa Portálu, môže tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, môže Používateľ Portálu proti takému spracovaniu podať námietku. Každé podanie námietky Prevádzkovateľ vyhodnotí a o výsledku spätne informuje Používateľa Portálu. Prevádzkovateľ povinný odpovedať na žiadosť alebo námietky (podnet)Používateľa Portálu ohľadne osobných údajov do 30 dní odo dňa doručenia tohto podnetu.

Námietke proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely Prevádzkovateľ musí vyhovieť vždy.

Používateľa Portálu má kedykoľvek možnosť obrátiť sa e-mailovou správou/dopytom na: www.rabacca.com, kde dostane odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov a kde môže uplatniť akékoľvek svoje žiadosti a námietky (podnety)týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov.

Ak Používateľ Portálu namieta, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, Používateľ Portálu môže:

a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu: info@rabacca.com; alebo

b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@rabacca.com, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie závadného stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov) .

Pri uplatnení práva Používateľa Portálu na ochranu osobných údajov, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie jej totožnosti.

Prijatie žiadosti alebo námietky (podnetu)Používateľa Portálu o uplatnení práva na ochranu osobných údajov je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti Prevádzkovateľa. V písomnom podnete je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zo strany Prevádzkovateľa zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti Používateľa Portálu - žiadateľa.

Aj žiadosť o prístup k osobným údajom musí byť zaslaná z e-mailovej adresy Používateľa Portálu, pričom Prevádzkovateľ má právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail.

Ak Používateľ Portálu - žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho podnet na uplatnenie práva na ochranu osobných údajov akceptovaná a vybavovaná.

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti alebo námietky (podnetu)o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných osobných údajov účtovať Používateľovi Portálu primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené, vo výške 10,00 EUR.

Ak sa Prevádzkovateľovi nepodarí uspokojivo vyriešiť otázky Používateľa Portálu - žiadateľa alebo jeho námietky v oblasti ochrany a spracovania ním poskytnutých osobných údajov, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk

K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s narušením ochrany osobných údajov (súkromia) používateľov Portálu sú príslušné slovenské súdy.

Žiadosť o zaslanie mojich osobných údajovŽiadosť o odstránenie osobných údajov