Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky („VOP“)

prevádzkovateľa internetového portálu „Rabacca.com“ („Portál“)

čl. I - Základné pojmy

1. Prevádzkovateľ –obchodná spoločnosť MARKLINE, spol. s r.o.,so sídlom Okružná 3, 821 04 Bratislava, SR, zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 29120/B, IČO: 35860693, DIČ: 2021732669, je subjektom jediným oprávneným na používanie a prevádzkovanie internetového portálu www.rabacca.com(„ Portál“).

2. Portál je internetovou platformou, v rámci ktorej sa generuje dopyt a ponuka ohľadne rôznych služieb v domácnosti (napr. upratovanie, čistenie, atp.) - vždy podľa aktuálnej ponuky Portálu („ Služby“). Ide o internetový priestor, kde sa spájajú zákazníci - klienti s nezávislými poskytovateľmi Služieb (samotný Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne definované Služby pre zákazníkov ani neinkasuje žiadnu odmenu za poskytované Služby) .

Portál ponúka Služby prostredníctvom overených a registrovaných poskytovateľov, pričom medzi Prevádzkovateľom a poskytovateľmi nevzniká zamestnanecký ani žiaden obdobný vzťah.

Portál eviduje hodnotenie tak jednotlivých poskytovateľov Služieb ako aj zákazníkov- klientov pre účely sledovania kvality vykonávaných Služieb a neustáleho vylepšovania/zdokonaľovania celkového systému verejnosti poskytovaných Služieb.

3. Poskytovateľ je fyzická osoba, ktorá je na základe uzavretia Zmluvy o spolupráci s Prevádzkovateľom registrovaná na Portáli ako osoba vykonávajúca predmetné Služby na základe rezervácie zákazník - klienta.

4. Zákazník – klient, je každá fyzická, ktorá je ako zákazník – klient zaregistrovaná na Portáli a ktorá si prostredníctvom Portálu rezervuje čas Poskytovateľa na vykonanie konkrétnych označených Služieb z aktuálnej ponuky Portálu s osobným výkonom konkrétneho Poskytovateľa.

5. Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy a to osobitne medzi (i) Prevádzkovateľom a Poskytovateľom a (ii) Prevádzkovateľom a Zákazníkom – klientom a (iii) Poskytovateľom a Zákazníkom – klientom, pri používaní Portálu;

6. Zmluva o spolupráci – ide o rámcovú zmluvu uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom za účelom poskytovania Služieb ponúkaných prostredníctvom Portálu a to na základe jednotlivých dielčích rezervácii Zákazníkov- klientov prijatých na vykonávanie Služieb prostredníctvom Portálu.

7. Zmluva o sprostredkovaní Služieb– ide o zmluvný vzťah, ktorý vznikne na základe písomnej rezervácie Zákazníka - klienta realizovanej prostredníctvom Portálu na aktuálne ponúkané Služby s označením konkrétneho Poskytovateľa, a potvrdením tejto rezervácie zo strany Poskytovateľa prostredníctvom Portálu. Súčasne tým vzniká aj Zmluva o vykonaní Služiebmedzi Zákazníkom- klientom a Poskytovateľom.

8. Poskytovateľ Služby, ako aj Zákazník – klient musia pre uskutočnenie akéhokoľvek úkonu smerujúceho k používaniu alebo využitiu Portálu potvrdiť súhlas:

a/ s týmito VOP; a

b/ so spracovaním ich osobných údajov podľa označených zákonných podmienok.

čl. II - Registrácia

1. Poskytovateľ na základe Zmluvy o spolupráci s Prevádzkovateľom bude zaregistrovaný na Portáli.

2. Registráciou na Portáli sa Poskytovateľ stane spôsobilý na vykonávanie Služieb ponúkaných prostredníctvom Portálu verejnosti.

3. Zákazník – klient, je povinný registrovať sa na Portáli pre účely odberu Služieb Portálu prostredníctvom rezervačného formulára pri prvej rezervácii Služieb (tzv. „vytvorenie užívateľského účtu“). Za tým účelom Zákazník – klient poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu údajov požadovaných v registračnom formulári na účel vymedzený najmä poskytovaním Služieb podľa ponuky Portálu (viď bližšie „ Informovanie o zásadách spracovania osobných údajov “) a na dobu, po ktorú Zákazník – klient udržiava svoj užívateľský účet.

čl. III - Rezervácia Služieb

1. Rezervácia Služieb sa realizuje prostredníctvom Portálu vyplnením rezervačného formulára. V Rezervácii Zákazník – klient uvedie Služby, o sprostredkovanie a vykonanie ktorých má záujem, (najmä ich označenie, rozsah, miesto a termín výkonu Služieb, trvanie, ako aj ďalšie informácie o jeho požiadavkách) . Rezervácia Služieb sa vzťahuje na čas potrebný na vykonanie označených Služieb - t.j. na hodiny práce potrebných na vykonanie rezervovaných Služieb.

2. Po vyplnení požadovaných informácii v rezervačnom formulári Portál vygeneruje konečnú cenu Služieb podľa cenníka Služieb, ktorý je zverejnený na Portáli.

3. Zákazník – klient bude pri dokončení rezervácie Služieb vyzvaný k úhrade ceny za rezervované Služby on-line platobnou kartou.

4. Zákazník – klient v závere registračného formulára vykoná úhradu za rezerváciu Služieb (tzv. „Rezervačný poplatok“) na označený účet Prevádzkovateľa.

5. Ak je Rezervácia korektná a Rezervačný poplatok uhradený, Prevádzkovateľ potvrdí jeho prijatie na svoj účet e-mailom, čím vznikne Zmluva o sprostredkovaní Služieb medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom – klientom.

6. Využitie Portálu za účelom sprostredkovania Služieb je pre Zákazníka – klienta bezplatné. Zákazník – klient platí výlučne cenu za konkrétne Služby, ktoré si vopred rezervoval.

čl. IV - Zmeny a zrušenie Služby

1. Zmeny v rezervácii Služieb môže Zákazník – klient bezplatne uskutočniť najneskôr 24 hodín pred rezervovaným termínom výkonu Služieb. O zmene v rezervácii Služieb musí Zákazník – klient informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom Portálu.

2. V kratšej ako 24 hodinovej lehote je možné rezerváciu Služieb len zrušiť (t.j. odstúpiť od Zmluvy o vykonaní Služieb a súčasne od Zmluvy o sprostredkovaní Služieb) a to za storno-poplatok, ktorého výška zodpovedá plnej hodnote Rezervačného poplatku.

3. Ak Zákazník – klient zruší Rezerváciu Služby v lehote viac ako 24 hodín pred rezervovaným termínom výkonu Služieb, Prevádzkovateľ si uplatní paušálny storno - poplatok za administratívne spracovanie týchto vyúčtovacích operácii vo výške 1,00 EUR. Za tým účelom Zákazník – klient akceptovaním týchto VOP súčasne poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so započítaním nároku Prevádzkovateľa na úhradu označeného paušálneho storno- poplatku, proti nároku Zákazníka – klienta na vrátenie Rezervačného poplatku za nevykonanie rezervovaných Služieb.

4. Prevádzkovateľ je povinný uskutočniť vyúčtovanie platieb súvisiacich so zrušením Služieb podľa bodu 3. vyššie týchto VOP v lehote 7 kalendárnych dní.

5. Ak z akýchkoľvek dôvodov na strane konkrétneho Poskytovateľa nebude možné vykonať rezervovanú Službu, nie je to dôvod na odstúpenie od Zmluvy sprostredkovaní Služieb zo strany Zákazníka- klienta, ak Prevádzkovateľ zabezpečil pre Zákazníka- klienta iného Poskytovateľa rezervovaných Služieb.

čl. V - Cena za Služby

1. Súčasťou týchto VOP je aj platný cenník Služieb sprostredkovaných prostredníctvom Portálu, ktorý je zverejnený na webovej stránke Prevádzkovateľa (www.rabacca.com).

2. Rezervačný poplatok Zákazník – klient uhrádza on-line platobnou kartou.

3. Prevádzkovateľ v rámci marketingových kampaní a akcií môže poskytnúť možnosť úhrady za sprostredkované Služby na Portáli aj formou poukážky alebo kupónu.

čl. VI - Práva a Povinnosti Poskytovateľa Služieb

1. Poskytovateľ je povinný dostaviť sa na miesto výkonu Služieb včas. Ak sa Poskytovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemôže dostaviť na miesto výkonu Služieb včas, vhodným spôsobom o tom informuje Zákazníka - klienta. Omeškanie zo strany Poskytovateľa sa nezapočítava do času vykonávania rezervovaných Služieb.

2. Ak Zákazník – klient z akýchkoľvek dôvodov neumožní Poskytovateľovi včasný vstup do priestorov, v ktorých sa má Služba vykonať, Poskytovateľ je povinný na dohodnutom mieste výkonu Služieb počkať 30 minút a medzitým vhodným spôsobom upovedomiť o situácii Prevádzkovateľa. Týchto 30 minút omeškania sa započítava do času výkonu Služby. Zákazník- klient berie na vedomie, že po márnom uplynuté 30 - tich minút je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o vykonaní Služieb – t.j. opustiť dohodnuté miesto výkonu Služieb, pričom mu vznikne nárok na odmenu v plnom rozsahu, ako keby bol rezervované Služby vykonal.

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať Služby osobne (substitúcia inou sobou je neprípustná), pričom je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť vlastné ochranné prostriedky (rúška, rukavice, vhodná obuv, pláštenka, ochranná pokrievka hlavy, atp.) .

4. Poskytovateľ je povinný vykonávať Služby riadne, v rozsahu rezervovaných Služieb a podľa pokynov Zákazníka - klienta.

5. Poskytovateľ nevykonáva nasledovné druhy služby: najmä čistenie a dezinfekciu po zosnulom, čistenie a dezinfekciu ľudských alebo zvieracích výkalov/exkrementov, čistenie a dezinfekciu klimatizačných zariadení, čistenie po násilnom kriminálnom čine, čistenie po nehode/úrazoch, čistenie vyhorených domov, odstraňovanie dymu a sadzí, odstraňovanie grafitov, dezinfekciu a čistenie kanalizácií, a iné extrémne typy čistení.

6. Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody na majetku a veciach spôsobených pri výkone rezervovaných Služieb v domácnosti alebo v iných priestoroch dohodnutých na vykonávanie Služieb.

7. Poskytovateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách vzťahujúcich sa k obsahu a k podmienkam vykonávania Služieb, s ktorým prišiel do styku pri poskytovaní Služieb; alebo vzťahujúcich sa k Záujemcovi - klientovi; a bez poskytnutého súhlasu Záujemcu - klienta nebude tieto dôverné informácie oznamovať iným osobám s výnimkou prípadov, ak takéto oznamovanie požaduje zákon.

8. Poskytovateľovi vznikne nárok na odmenu za vykonané rezervované Služby uplynutím doby, na ktorú bol výkon Služieb rezervovaný, ak v lehote do 24 hodín od skončenia vykonávania Služieb Zákazník- klient neuplatní písomnú reklamáciu; a tiež podľa ustanovenia tohto čl. VI bod 2 vyššie týchto VOP.

9. Výplata odmeny Poskytovateľa bude pozastavená do doby, kým sa nevysporiada reklamácia Zákazníka – klienta na vykonané Služby.

10. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa jeho osoby, ktoré sú podstatné pre účely vykonávania Služieb podľa podmienok Portálu, vrátane zmeny osobných a osobných kontaktných údajov.

čl. VII - Povinnosti Zákazníka - klienta

1. Zákazník - klient je povinný vhodným spôsobom na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť pre Poskytovateľa prístup do priestorov, v ktorých sa má vykonať rezervovaná Služba.

2. Zákazník - klient je povinný zabezpečiť pre Poskytovateľa pracovné náradie, nástroje a čistiace prostriedky, ktorých doporučený zoznam je uverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa (www.rabacca.com). Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom pre ktorý Poskytovateľovi vznikne nárok na odstúpenie od Zmluvy o spolupráci (v rozsahu konkrétnej – dotknutej rezervácie) z dôvodu prekážky na strane Zákazníka – klienta, a preto je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť vykonanie rezervovaných Služieb, pričom aj v takom prípade mu vzniká nárok na celú odmenu titulom paušálnej náhrady nákladov a stráveného času.

3. Zákazník - klient je povinný na svoje riziko a zodpovednosť zabezpečiť priestory, v ktorých sa majú vykonávať Služby najmä proti poškodeniu alebo krádeži osobitne cenných vecí peňažnej hotovosti, šperkov atp. (nechávať bez dohľadu žiadne cenné veci, alebo peňažnú hotovosť, ktorých celková hodnota presahuje 300,00 EUR) .

4. Zákazník - klient sa zaväzuje bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa jeho osoby, ktoré sú podstatné pre účely vykonávania Služieb podľa podmienok Portálu, vrátane zmeny osobných a osobných kontaktných údajov.

čl. VIII - Zodpovednosť Reklamácie a sťažnosti

1. Zákazník – klient v odôvodnených prípadoch uplatňuje písomnú reklamáciu na e-mailovej kontaktnej adrese Prevádzkovateľa: info@rabacca.com ohľadne vykonaných Služieb u Prevádzkovateľa do 12 hodín od skončenia výkonu týchto Služieb.

2. V prípade, ak Zákazník – klient uplatní reklamáciu ohľadne vykonaných Služieb, Prevádzkovateľ zabezpečí preukázateľné preverenie jej dôvodnosti. Následne Prevádzkovateľ oznámi Zákazníkovi – klientovi spôsob jej vyriešenia a to:

a/ zabezpečením náhradného termínu poskytnutia Služieb, pričom rozsah Služieb bude zodpovedať výlučne oprave reklamovanej časti vykonaných Služieb; alebo

b/ vrátením maximálne 75% z uhradeného Rezervačného poplatku za rezervované Služby.

3. Prevádzkovateľ sám neposkytuje Služby a nezodpovedá preto za prípadné škody spôsobené pri vykonávaní Služieb zo strany Poskytovateľa. Výhradnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené pri vykonávaní Služieb nesie Poskytovateľ. Zákazník – klient informuje Prevádzkovateľa o situáciách, kedy mu Poskytovateľ spôsobil škodu. Prevádzkovateľ za tým účelom objektívne zistí skutkový stav, okolnosti vzniku škody a bude súčinný v nasmerovaní zúčastnených strán pri odstránení následkov škody.

čl. IX – Osobitné ustanovenia sťažnosti

1. Potvrdeným súhlasom s týmito VOP Poskytovateľ aj Zákazník- klient súčasne vyhlasujú , že sú plne spôsobilí a oprávnený k uzatváraniu zmluvných vzťahov podľa podmienok Prevádzkovateľa pri využívaní Portálu.

2. Potvrdeným súhlasom s týmito VOP sa Poskytovateľ aj Zákazník- klient súčasne zaväzujú, že budú svoje osobné údaje a ich zmeny aktualizovať a zdržia sa použitia internetovej stránky www.rabacca.comk akýmkoľvek nelegálnym účelom, nahrávaniu súborov obsahujúcich vírusy a iné škodlivé dáta alebo kódy zo snahou o vstup na účty iných užívateľov.

3. Potvrdeným súhlasom s týmito VOP Poskytovateľ aj Zákazník-klient súčasne berú na vedomie, že Prevádzkovateľ z objektívnych dôvodov (vis major alebo iné nepredvídateľné prekážky: technické, polohové, personálne alebo akékoľvek iné dôvody) , negarantuje:

a/ nepretržitú prevádzku internetovej stránky www.rabacca.com;

b/ aktuálnu dostupnosť konkrétneho Poskytovateľa na vykonanie rezervovaných Služieb;.

c/ aktuálny výkon Služieb na konkrétnom dopytovanom mieste;

čl. X – Poučenie pre spotrebiteľa

1. Spotrebiteľom je každý Zákazník – klient (fyzická osoba), ktorá uzatvára zmluvu s Prevádzkovateľom o sprostredkovaní Služieb a súčasne zmluvu o vykonaní Služieb (podľa ich definícii uvedených v čl. I týchto VOP).

2. S ohľadom na špecifiká zmluvného vzťahu, v ktorom práve čas je rozhodujúcim faktorom, má Spotrebiteľ má právo zrušiť svoju rezerváciu na Služby – t.j. odstúpiť od Zmluvy o sprostredkovaní a súčasne od Zmluvy o výkone Služieb výlučne podľa podmienok označených v ustanovení čl. IV týchto VOP.

3. Poskytovateľ potvrdeným súhlasom s týmito VOP súčasne splnomocňuje Prevádzkovateľa k tomu, aby v jeho mene prijímal od Zákazníka – klienta odstúpenie zo Zmluvy o vykonaní Služieb, ktorá vzniká súčasne so Zmluvou o sprostredkovaní Služieb. Zákazník – klient adresuje zrušenie - odstúpenie od Zmluvy o sprostredkovaní Služieb a súčasne od Zmluvy o upratovaní priamo u Prevádzkovateľa na jeho kontaktnú e-mailovú adresu, alebo poštovú doručovaciu adresu. Prevádzkovateľ najneskôr do __ kalendárnych dní po doručení písomného odstúpenia zo Zmluvy o sprostredkovaní Služieb a súčasne Zmluvy o vykonaní Služieb vráti zaplatený Rezervačný poplatok Zákazníkovi – klientov, v sume zníženej o paušálny administratívny storno - poplatok 5,00 EUR za predpokladu že sa v čase uplatnenia odstúpenia od Zmluvy o sprostredkovaní Služieb a súčasne Zmluvy o vykonaní Služieb nezačal výkon Služieb podľa ich rezervácie.

4. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv spotrebiteľa: MARKLINE spol. s r.o., Okružná 3, 821 04 BRATISLAVA, tel. 0903 468 013, E-mail: Info@rabacca.com

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť či dopĺňať VOP v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami a súčasne o týchto vhodným spôsobom Informovať Zákazníkov- klientov ako aj Poskytovateľov.

6. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe používania Portálu a internetovej stránky www.rabacca.com, sa riadia právnym predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na to, odkiaľ (u akej krajiny) je prístup na Portál realizovaný.

7. V prípade, že nedôjde k mimosúdnemu odstráneniu vzniknutých sporov medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom – klientom, môže sa Zákazník- klient obrátiť so svojou sťažnosťou a/alebo nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu, a/alebo súdy Slovenskej republiky.